Јавни Огласи


Врз основа на член 11 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на РМ,, број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, број 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022),  а во врска со член 7 став (1) од Законот за практикантство (Службен весник на Република Северна Македонија број 98/2019 и 103/2021) и Јавниот оглас за ангажирање практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство број 02/2022, Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја донесе следната:


Јавен оглас број 03/2022 за ангажирање на практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство


Republic of North Macedonia

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT

Loan No.: 9037 - MK

 

Assignment Title: Consulting Services for Site Selection, Urban Planning, Feasibility, Schematic and Detailed Design of an Agri-Food Platform in Skopje area (Gazi Baba Municipality)

Reference NoAMP/CS/QBS-SC1.2-2


Врз основа на Член 22 став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор (,,Службен весник на РМ,, бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 143/2019 и 14/2020), Член 23 став (4) од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 110/2019, 267/2020, 151/2021 и 288/2021) и Член 11 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 02/2017 и 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022) Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе одлуки за избор


Republic of North Macedonia

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT

Loan No.: 9037 - MK

Assignment Title: Consulting Services for Site Selection, Urban Planning, Feasibility, Schematic and Detailed Design of 2 (Two) Collection and Conditioning Centers in Strumica and Resen

Reference NoAMP/CS/QBS-SC1.2-1Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици