Јавни Огласи


ЈАВЕН ПОВИК 1/2022  за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов


Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.01/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.97/22), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува ЈАВЕН  ОГЛАС бр.01/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање.


Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на РМ” бр. 07/08, 116/10, 23/13,149/15 и 39/16 и ,,Службен весник на РСМ” бр. 122/21), Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува ЈАВЕН КОНКУРС за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година за 2022 година


Јавен оглас број 02/2022 за вработување  на  определено време до 31.12.2022 година


Врз oснова на член 101 став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на РМакедонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 , 74/17, 83/18, 27/19, 27/19 и „Службен весник на РС Македонија“ бр. 152/19, 244/19, 275/19 и 110/21), член 3 став (1) алинеја 1 и ставовите (2)и (4), член 11 ставовите (1), (10),(11) и (12), член 12 ставовите (1), (2) и (3), член 13 ставовите (1), (2), (6), (7), (8) и член 14 став (3) од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на РСМакедонија“ бр. 208/19, 236/19, 53/21, 175/21, 257/21 и 67/22) и  дел II став (2)  точка 1 потточка 1.1 од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 („Службен весник на РС Македонија“ бр. 64/22), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува: ЈАВЕН ПОВИKЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА  ЛОКАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ/САЕМИ  ЗА ПРОМОЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РС МАКЕДОНИЈА

 Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици