Јавни Огласи


Republic of North Macedonia

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT

Loan No.: 9037 - MK

Assignment Title: Consulting Services for Site Selection, Urban Planning, Feasibility, Schematic and Detailed Design of 2 (Two) Collection and Conditioning Centers in Strumica and Resen

Reference NoAMP/CS/QBS-SC1.2-1


Јавен оглас број 02/2022 за ангажирање на практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство


Јавен оглас број 04/2022 за вработување на определено време 


Republic of North Macedonia  

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy  

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT  

Loan No.: 9037 - MK  

Assignment Title: Consulting Services for the Design and Creation of a Temporary Inventory for State-Owned Agricultural Land  

Reference NoAMP/CS/CQS-SC2.1-2.5  


Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 153/19. 261/19 и 89/22), и член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15,193/15 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21 и 283/21 ) , Одлуката на Владата на Република  Северна  Македонија за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловниот реон Скопје, Св.Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола, Охрид, Ресен и Кичево  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.93/22)  Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува ЈАВЕН  ПОВИК ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИОТ РЕОН  СКОПЈЕ, СВЕТИ НИКОЛЕ, КАВАДАРЦИ, ВАЛАНДОВО, ГЕВГЕЛИЈА, КОЧАНИ, ВИНИЦА, ДЕЛЧЕВО, ГОСТИВАР, ДЕМИР ХИСАРБИТОЛА, ОХРИД, РЕСЕН И КИЧЕВОПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици