Јавни Огласи


Врз oснова на член 101 став (1) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Р Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19, 27/19 и „Службен весник на РС Македонија“ бр. 152/19, 244/19, 275/19, 110/21, 123/22 и 65/23), член 9 став (1), член 11 ставовите (1) и (9), член 12 ставовите (1), (2) и (3), член 13 ставовите (1), (2), (6) и (1) и член 14 став (3) од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на РС Македонија“ бр. 208/19, 236/19, 53/21, 175/21, 257/21, 67/22, 81/22, 206/22, 43/23, 123/23 и 223/23) и дел II став (2) точка 1 „Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој“ потточка 1.7 „Воспоставување и спроведување на иновативни практики“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2024 година („Службен весник на РСМ“ бр. 13/24), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува: ЈАВЕН   ПОВ ИК ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ


Background of the Project/Programme

North Macedonia has set itself the goal of extending modern irrigation systems. The plan of the Government is to irrigate an additional 25,000 ha of land over the next 15-20 years. Since 2001 KfW has been supporting North Macedonia in its efforts to rehabilitate the existing and develop new irrigation structures.

The “Irrigation Programme North Macedonia” (IPNM) focuses on the lower Vardar River basin as one of the most productive agricultural areas. The aim is to sustainably increase agricultural production by making water resources more available and more efficient. This will also help to improve living conditions for the rural population. Help is also being provided to increase employment and make agriculture resilient to climate change.

The Ministry of Agriculture Forestry and Water Economy (MAFWE) is responsible for the implementation of the Programme. For that purpose MAFWE is in the process of establishing a Programme Implementation Unit (PIU). The IPNM will focus on the Investments in irrigation Infrastructure and on the institutional support of the affected farmers in these irrigation schemes, in particular on irrigation techniques and efficient water usage, crops selection and marketing so at that in the end of the day the agricultural products find their place on the market.


Врз основа на Член 52 став (1) од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 02/2017 и 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2023), Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе: ОДЛУКА за избор на еден (1) извршител-кандидат за административен службеник за работното место Државен советник за шумарство и ловство


I. ПРЕДМЕТ

Предмет на овој јавен повик е реализација на средствата утврдени согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 283/23), раздел 14001 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, програма 2 – Шумарство, потпрограма 20 - Шумарство, ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства во износ од 2.125.000,00 денари, кои средства ќе се користат за доделување на сопственици на шуми во приватна сопственост за  пошумување на голини и ерозивни земјишта.


Врз основа на член 22 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и одредбите од Правилникот за систематизација на работни места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  бр. 04-6397/1 од 01.06.2015 година, измените на Правилникот за систематизација на работни места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  бр. 04-11933/2 од 01.12.2015 година, измена бр. 04-11314/3 од 08.12.2015 година, измена бр. 04-2753/2 од 20.02.2016 година, измена бр. 04-5362/2 од 13.06.2016 година, измена бр. 04-6948/1 од 11.07.2016 година, измена бр.04-8800/3 од 29.09.2016 година, измена бр.04-10445/1 од 01.12.2016 година, измена бр.04-994/1 од 01.02.2017 година, измена бр. 04-2947/1 од 11.04.2017 година, измена бр. 04-5497/1 од 31.07.2017 година, измена бр. 04-2591/1 од 03.02.2018 година, измена бр. 04-5444/1 од 26.04.2018 година, измена бр. 04-6112/1 од 17.05.2018 година, измена бр. 04-8025/3 од 03.08.2018 година, измена бр. 04-9996/2 од 06.11.2018 година, измена бр. 04-7601/1 од 18.07.2019 година, измена бр. 04-10416/1 од 18.10.2019 година, измена бр. 01-10904/1 од 31.10.2019 година, измена бр.04-12588/3 од 19.12.2019 година, измена бр. 04-12851/1 од 23.12.2019 година, измена бр. 04-369/1 од 11.01.2021 година, измена бр. 04-1488/1 од 02.02.2021 година, измена бр. 04-4634/3 од 29.04.2021 година, измена бр. 04-7378/2 од 14.09.2021 година, измена бр. 04-2523/2 од 10.02.2022 година, измена бр. 04-5292/2 од 29.04.2022 година, измена бр. 04-7592/3 од 12.08.2022 година, измена бр. 04-9266/1 од 16.09.2022 година, измена бр. 04-12767/2 од 05.12.2022 година, измена бр. 04-471/1 од 11.01.2023 година, измена бр. 04-869/1 од 18.01.2024 година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува: ЈАВЕН ОГЛАС БР. 01/2024 за вработување на определено време до 31.12.2024 година.


Документи за превземање

Јавен оглас 01-2024


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици