Јавни Огласи


Assignment Title: Strengthening the Monitoring Capacity of the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy (MAFWE) of Republic of North Macedonia
Reference No. (as per Procurement Plan): AMP/IC/SC2.1-1.4


Грант проект ,,Поддршка за модернизација и иновативно управување во земјоделскиот сектор’’, финансиран од Европска унија, ИПА 2019, има за цел да обезбеди финансирање на иновативни инвестициски проекти и деловни активности на субјекти активни во земјоделската и земјоделско-прехранбената индустрија, вклучително и задруги.


Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/22), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува: Јавен  ОГЛАС бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари.


Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.03/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/22), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува: Јавен  ОГЛАС бр.03/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари.


Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.02/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/22), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува: Јавен   ОГЛАС бр.02/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици