Јавни Огласи


Врз oснова на член 101 став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на РМакедонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 , 74/17, 83/18, 27/19, 27/19 и „Службен весник на РС Македонија“ бр. 152/19, 244/19, 275/19 и 110/21), член 3 став (1) алинеја 1 и ставовите (2)и (4), член 11 ставовите (1), (10),(11) и (12), член 12 ставовите (1), (2) и (3), член 13 ставовите (1), (2), (6), (7), (8) и член 14 став (3) од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на РСМакедонија“ бр. 208/19, 236/19, 53/21, 175/21, 257/21 и 67/22) и  дел II став (2)  точка 1 потточка 1.1 од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 („Службен весник на РС Македонија“ бр. 64/22), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува: ЈАВЕН ПОВИKЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА  ЛОКАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ/САЕМИ  ЗА ПРОМОЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РС МАКЕДОНИЈА

 


 

Врз основа на член 25-б став 2 и став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува ЈАВЕН ПОВИК бр.03/22 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари


Врз основа на член 65, а во согласност со Глава VI Јавни услуги од областа на Здравјето на растенијата од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14,  158/14, 149/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21), Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа објавува: ЈАВЕН КОНКУРС за доделување на дозволи за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата


Одлуки за jавен оглас број 01/2022 за вработување  на  определено време до 31.12.2022 година 


Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите во државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), а во врска член 6 став 2 од Законот за волонтерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/07, 161/08, 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19 и 103/21), и Програмата за волонтирање во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за 2022 година бр.04.2818/1 од 18.2.2022 година, се распишува ЈАВЕН ПОВИК  за ангажирање на волонтери. Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици