Јавни Огласи


Почитувани,

 

Се известуваат сите апликанти - учесници во постапката за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр. 02/21 дека јавното отварање на понудите ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 09:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на улица Аминта трети бр.2 1000 Скопје  


Врз основа на Член 23 став (4) од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010,  124/2010,  47/2011,  11/2012,  39/2012,  13/2013,  25/2015,  170/2015, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и „Службен весник на PCM„ бр. 110/2019, 267/2020 и 151/2021) Министерот за земјодепство,шумарство и водостопанство донесе:


Согласно дел IX од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултура (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 14/21), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува ЈАВЕН ПОВИК


Документи за превземање


Управата за семе и саден материјал, ве известува дека треба да распише јавен конкурс за следново:

 

Врз основа на член 60 ставови 1 и 5 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија  („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.    122/21), Комисијата за распишување на јавен конкурс за давање на јавно овластување на лаборатории за чување и одржување на референтни примероци, формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со Решение бр.109 – 19/1 од 29 јануари 2021 година,  распишува ЈАВЕН КОНКУРС за јавно овластување на лаборатории за чување и одржување на референтни примероциПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици