Јавни Огласи


Согласно Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Северна Македонија" бр.13/24), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува ЈАВЕН ПОВИК за доставување на барање за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2024 година.


Врз oснова на член 101 став (1) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Р Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19, 27/19 и „Службен весник на РС Македонија“ бр. 152/19, 244/19, 275/19, 110/21, 123/22 и 65/23), член 3 став (1) алинеја 1 и ставовите (2), (3), (4) алинеја 1 и (5) член 11 ставовите (1), (9), (10) и (11), член 12 ставовите (1), (2) и (3), член 13 ставовите (1), (2), (7), (8) и (9)и член 14 став (4) од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на РС Македонија“ бр. 208/19, 236/19, 53/21, 175/21, 257/21, 67/22, 81/22, 206/22, 43/23, 123/23 и 223/23) и  дел II став (2) точка 1 „Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој“ потточка 1.1 „Промотивни активности од областа на земјоделството и руралниот развој во Република Северна Македонија“ од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 („Службен весник на РС Македонија“ бр. 13/24), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува: ЈАВЕН   ПОВИК ЗА ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ВО  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ И САЕМИ


Врз основа на член 48 став 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 02/2017 и 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022) Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за вработување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависнот од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на РМ“ бр. 11/15 и 35/18 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 303/20)  и Правилникот за систематизација на работни места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  бр. 04-6397/1 од 01.06.2015 година, измените на Правилникот за систематизација на работни места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  бр. 04-11933/2 од 01.12.2015 година, измена бр. 04-11314/3 од 08.12.2015 година, измена бр. 04-2753/2 од 20.02.2016 година, измена бр. 04-5362/2 од 13.06.2016 година, измена бр. 04-6948/1 од 11.07.2016 година, измена бр.04-8800/3 од 29.09.2016 година, измена бр.04-10445/1 од 01.12.2016 година, измена бр.04-994/1 од 01.02.2017 година, измена бр. 04-2947/1 од 11.04.2017 година, измена бр. 04-5497/1 од 31.07.2017 година, измена бр. 04-2591/1 од 03.02.2018 година, измена бр. 04-5444/1 од 26.04.2018 година, измена бр. 04-6112/1 од 17.05.2018 година, измена бр. 04-8025/3 од 03.08.2018 година, измена бр. 04-9996/2 од 06.11.2018 година, измена бр. 04-7601/1 од 18.07.2019 година, измена бр. 04-10416/1 од 18.10.2019 година, измена бр. 01-10904/1 од 31.10.2019 година, измена бр.04-12588/3 од 19.12.2019 година, измена бр. 04-12851/1 од 23.12.2019 година, измена бр. 04-369/1 од 11.01.2021 година, измена бр. 04-1488/1 од 02.02.2021 година, измена бр. 04-4634/3 од 29.04.2021 година, измена бр. 04-7378/2 од 14.09.2021 година, измена бр. 04-2523/2 од 10.02.2022 година, измена бр. 04-5292/2 од 29.04.2022 година, измена бр. 04-7592/3 од 12.08.2022 година, измена бр. 04-9266/1 од 16.09.2022 година, измена бр. 04-12767/2 од 05.12.2022 година, измена бр. 04-471/1 од 11.01.2023 година, измена бр. 04-869/1 од 18.01.2024 година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се објавува ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2024  за унапредување на еден (1)  административен службеник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 


Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy of the Republic of North Macedonia

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT (AMP) 

Loan No.: 9037-MK

 

Assignment Title: Civil Engineer (part-time)


Reference No
. (as per Procurement Plan): AMP-IC-C3.7


Врз основа на член 25-б став 2 и став 3 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19, 178/21 и 91/23, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува Јавен повик  бр.04/2за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари. Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици