Јавни Огласи


Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.01/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/21), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 Јавен   ОГЛАС бр.01/21

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање


Согласно програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 90 /21), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на барањa за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 година


Јавен оглас бр.01/2021 за вработување на определено време до 31.12.2021 година


Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија” бр. 153/19 и 261/19), и член 36 од Законот за ловството („Службен весник на
Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15,193/15 и 83/18),
Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за започнување на постапка за
доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловниот реон Куманово („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.284/20) Комисијата за спроведување на постапка за
доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува


Архивски бр.31-
Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на РМ”
бр. 07/08, 116/10, 23/13,149/15 и 39/16), Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС  за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018  до 2024 година за 2021 годинаПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици