Јавни Огласи


Врз основа на член 25-б став 2 и став 3 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19, 178/21 и 91/23, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува Јавен повик  бр.03/2за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари.


Врз основа на член 25-б став 2 и став 3 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19, 178/21 и 91/23, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува Јавен повик  бр.02/23 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари. 


Врз основа на член 25-б став 2 и став 3 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19, 178/21 и 91/23, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува Јавен повик  бр.01/23 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари. 


Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите  на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), член 68 став 4 од Законот за надворешни работи („Службен   весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), а во врска со 78 седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на ден 05.09.2022 година со кое се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во буџетот за 2023 година да предвиди средства за упатување на еден преставник во Постојаната мисија на Република Северна Македонија при Европската Унија во Брисел, објавува ИНТЕРЕН КОНКУРС за упатување на  работно место Советник во Постојаната мисија на Република Северна Македонија при Европската Унија во Брисел.


Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19, 178/21 и 91/23), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.03/23 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.233/23), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува ЈАВЕН   ОГЛАС бр.03/23 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици