Јавни Огласи


Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 153/19. 261/19 и 89/22), и член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15,193/15 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21 и 283/21 ) , Одлуката на Владата на Република  Северна  Македонија за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловниот реон Скопје, Св.Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола, Охрид, Ресен и Кичево  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.93/22)  Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува ЈАВЕН  ПОВИК ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИОТ РЕОН  СКОПЈЕ, СВЕТИ НИКОЛЕ, КАВАДАРЦИ, ВАЛАНДОВО, ГЕВГЕЛИЈА, КОЧАНИ, ВИНИЦА, ДЕЛЧЕВО, ГОСТИВАР, ДЕМИР ХИСАРБИТОЛА, ОХРИД, РЕСЕН И КИЧЕВО


The EU-funded project "Modernisation of the Advisory Services for Operators in the Agriculture Field in North Macedonia" is hiring 2 non-key experts.


Согласно Програмата за проширена репродукција на шумите за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.56/22, 187/22 и 193/22), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува ЈАВЕН ПОВИК бр. 47 – 9196/1 за прибирање на барањa за доделување на финансиски средства на сопственици на шуми во приватна сопственост за  пошумување на голини и ерозивни земјишта.


Јавен оглас број 03/2022 за вработување на определено време во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство


Job vacancy in Skopje in the frame of the Landscape Fire Management in the Western Balkans(LFMWB) Programme: Country Project Staff (CPS)

The Landscape Fire Management in the Western Balkans (LFMWB) Programme is looking for an excellent and highly motivated candidate with an interest in working on topics related to forestry and landscape fire management.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици