Јавни Огласи


Врз основа на член 4 од Законот за практикантство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019 и 103/2021), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува:


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

INDIVIDUAL CONSULTAN

THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT (AMP)

Loan No.: 9037-MK

Assignment Title: Procurement Specialist

Reference No. (as per Procurement Plan): AMP/IC/3.2-1


Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на РМ” бр. 07/08, 116/10, 23/13,149/15 и 39/16 и ,,Службен весник на РСМ” бр.122/21), Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува

ЈАВЕН КОНКУРС за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година за 2023 година. 


Предмет на овој јавен повик е реализација на средствата утврдени согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 282/22 во износ од 1.700.000,00 денари кои ќе се користат за доделување на финансиски средства на сопственици на шуми во приватна сопственост за  пошумување на голини и ерозивни земјишта. 

 


Врз oснова на член 101 став (1) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Р Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19, 27/19 и „Службен весник на РС Македонија“ бр. 152/19, 244/19, 275/19, 110/21, 123/22), член 3 став (1) алинеја 1 и ставовите (2), (3), (4) и (5) член 11 ставовите (1), (9), (10) и (11), член 12 ставовите (1), (2) и (3), член 13 ставовите (1), (2), (7), (8) и (9)и член 14 став (3) од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на РС Македонија“ бр. 208/19, 236/19, 53/21, 175/21, 257/21, 67/22, 81/22, 206/22 и 43/23) и  дел II став (2) точка 1 потточка 1.1 од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 („Службен весник на РС Македонија“ бр. 43/23), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува: ЈАВЕН ПОВИК за промотивни активности од областа на земјоделството и руралниот развој во  Република Северна МакедонијаПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици