Јавни Огласи


Client: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy of the Republic of North Macedonia

Project: Agriculture Modernization Project

Contract title: Consulting services for Design and Creation of Temporary Inventory of state-owned agricultural land and pastures

Country: Republic of North Macedonia

Loan No. 9037-MK

RFP No: AMP-CS-CQS-SC2.1-2.5

Procurement method: “Selection based on Consultants’ Qualifications”


Објавен јавен повик од ИПАРД 2 програмата за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 – Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи.

Финансиската поддршка за овој Јавен повик е составена од 75% средства обезбедени од ИПАРД, согласно Финансиската Спогодба 2014-2020 и 25% средства обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија.

Финансиски средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска поддршка (грант) во износ од 50% од вредноста на вкупно прифатливите трошоци на инвестициите.

Вкупната финансиска поддршка во рамките на овој јавен повик изнесува 8.8 милиони  евра, а крајниот рок за поднесување на барањата е 18-ти  септември 2023 година.

Повеќе информации за јавниот повик заинтересираните апликанти можат да најдат на https://www.ipardpa.gov.mk/mk/Home/IpardPovici/29


Проектот финансиран од Европската унија „Унапредување на консолидацијата на земјиштето во Северна Македонија“, ко-финансиран и спроведуван од Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите Нации (ФАО), распиша јавен тендер (UNGM Референтен број: 2023/REUXD/REUTD/122655) за обезбедување на услуги за „Изградба на градби за хидромелиоративни работи и градби наменети за уредување на земјоделско земјиште (тампонирани пристапни/сервисни патишта) во с. Дабјани, Општина Долнени’’.

Активностите што треба да се спроведат како дел од овој тендер вклучуваат градежни работи за подобрување на земјоделската инфраструктура во консолидационо подрачје Дабјани. Поконкретно, ова вклучува рехабилитација на постојните тампонирани пристапни/сервисни патишта и изградба на нови. Дополнително, ќе се спроведат хидромелиоративни интервенции за подобрување на системот за одводнување, вклучително и изградба на премини преку постојните одводни канали со користење на цевки и цевасти пропусти.


Врз основа на член 11 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на РМ,, број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, број 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022), а во врска со член 7 став (1) од Законот за практикантство (“Службен весник на Република Северна Македонија” број 98/2019 и 103/2021) и Јавниот оглас за ангажирање практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство број 03/2023, Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе Одлука за ангажирање практиканти. 


Ги известуваме сите заинтересирани правни и физички лица дека на барање на Еколошко друштво “Кајмакчалан„ од с. Маково, Битола, започната е постапка за регистрација на заштитена географска ознака – Мариовски мед согласно Законот за квалитетот на земјоделските производи (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116,15, 149/15, 193/15 и 39/16 и ,,Сл.весник на РСМ,, бр. 150/21). 



Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици