Јавни Огласи


Врз основа на член 101 став (2) од Законот за земјоделство и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19, 275/19, 110/21, 123/22 и 65/23) и член 5 став (1) алинеја 4, член 11 став (1) и член 12 став (1) од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 208/19, 236/19, 53/21, 175/21, 257/21, 67/22, 81/22, 206/22, 43/23 и 123/23), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува:


Врз основа на член 4 од Законот за практикантство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019 и 103/2021), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува Јавен оглас број 03/2023 за ангажирање на практиканти


Republic of North Macedonia

MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND WATER ECONOMY

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT

Loan No.: 9037 - MK

Assignment Title: Consulting Services for targeted training for the potential beneficiaries of the Collecting and Conditioning Centers in Resen and Strumica and the Agri-food Platform in Skopje

Reference No. AMP-CS-CQS-SC1.1


Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

of the Republic of North Macedonia

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT (AMP) 

Loan No.: 9037-MK

 

Assignment Title: IT Specialist

Reference No. (as per Procurement Plan): AMP-CS-IC-SC3.12-1


Проектот „Модернизација на советодавните услуги за земјоделците во Република Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија, во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство спроведува програма за обука на советници во земкјоделството како дел од активностите за воспоставување на новиот Советодавен систем во земјоделството и руралниот развој во Република Северна Македонија.

Обуките се наменети за сите заинтересирани субјекти кои имаат завршено студии од областа на земјоделските и ветеринарните науки, како и други релевантни студии поврзани со понудените обуки.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици