Јавни Огласи


Country: Republic of North Macedonia

Implementing Agency: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy of the Republic of North Macedonia

Project: Agriculture Modernization Project

Loan No.: 9037 - MK

Date: June 16, 2023

 


Врз основа на член 52 став (1) од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 02/2017 и 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2023), Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе Одлуки за избор на два (2) извршители – кандидати за административен службеник.


Врз основа на член 11 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на РМ,, број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, број 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022),  а во врска со член 7 став (1) од Законот за практикантство (“Службен весник на Република Северна Македонија” број 98/2019 и 103/2021) и Јавниот оглас за ангажирање практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство број 02/2023, Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја донесе следната  Одлука  за ангажирање на практиканти.


Согласно програмата за финансирање на микро земјоделски производители на вино и алкохолни пијалаци за 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32 /23), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за финансиска поддршка за микро земјоделски производители на алкохолни пијалаци од Програмата за финансирање на микро земјоделски производители на вино и алкохолни пијалаци за 2023 година. 


Republic of North Macedonia

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT

Loan No.: 9037 - MK

Assignment Title: Consulting company for Preparation of the Main Project Design, Environmental and Social Management Documents and Supervision of civil works for Refurbishment of the interior and exterior of the building for the Agency for Financial Support of Agriculture and Rural Development

Reference No. AMP/CS/CQS-SC2.2-1Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици