Колективен договор на вработените во МЗШВ
Закон за земјоделство и рурален развој
Закон за органско земјоделско производство

Правилник за начинот и постапката за вршење на стручна контрола во органското земјоделско производство


Правилник за постапките за производство на органски преработена храна


Правилник за правила и постапки во растителното органско производство


Правилник за правила и постапувања во пчеларството


Правилник за формата и содржината на годишниот извештај


Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник...


Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатите дека производот...


Правилник за формата и содржината на барањето, потребната документација за исполнетост ...


Правилник за одгледување на водни животни, начинот на исхрана, начинот на спречување...


Правилник за правила и постапување во пчеларство 

Правилник за правила и постапки во растителното органско производство


Правилник за постапките за производство на органски препаботена храна 


Правилник за начинот и постапката за вршење на стручна контрола  


Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденциите и базите органски 


Правилник за формата и содржината на годишниот извештај 


Правилник за постапките за одгледување, минимум површините за сместување на различни видови животни 


Правилник за постапките за огледување, минимум површините за сместување на различни видови животни- прилог 1 


Правилник за постапките за одгледување, минимум површините за сместување на различни видови животни 


Правилник заформата, содржината и бојата на националната ознака за органски производ и националната ознака за производ во преод-прилог 


Правилник заформата, содржината и бојата на националната ознака за органски производ и националната ознака за производ во преод-прилог 1 и 2 


Правилник заформата, содржината и бојата на националната ознака за органски производ и националната ознака за производ во преод-прилог 3 и 4 

Правилник за формата и содржината на потврдата, начинот на нејзино издавање, како и постапката за складирање органски производи


Овластување на сертификациски тела и лаборатории 


Овластување на сертификациски тела и лаборатории 2


Образец-барање за добивање лиценца физичко лице 


Листа на средства за чистење и дезинфекција 


Листа на состојки кои не биле произведени според принципите на органскотгопроизводство 


Листа на производи за заштита на растенијата 


Листа на крмни суровини 


Листа на ѓубриња и сретства за подобрување на својствата на почвата 


Листа на додатоци во добиточната храна и други материи кои се користат во исхраната на животните 


1. Образец на годишен извештај на активности 


2. Образец на годишен извештај на активности 


Органско производство 2020 година 


Балкан Биосерт Македонија - овластување

Закон за семенски и саден материјал

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД ФУРАЖНИ РАСТЕНИЈА И РЕПА


Правилник за трговија со семенски материјал од фуражни растенија и репа


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СНАБДУВАЧОТ ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИТЕ И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ


Правилник за условите што треба да ги исполнат снабдувачите за да се запишат во регистар на семенски и саден материјал, содржината и начинот на водење на регистрите и содржината на барањето за запишување


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД ЖИТНИ РАСТЕНИЈА


Правилник за трговија со семе од житни растенија


Правилник за кадровските, просторните и техничките услови и начинот на работа на овластените правни лица за вршење на стручна контрола на производството на семенски посеви и насади на саден материјал од видови и сорти од земјоделски растенија


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД МАСЛОДАЈНИ И ВЛАКНОДАЈНИ РАСТЕНИЈА


Правилник за трговија со семенски материјал од маслодајни и влакнодајни растенија


Правилник за количините на семенски и саден материјал потребни за испитување


Правилник за висината на надоместувањето на трошоците за испитување на вредноста на производството и употребата на сортите во сортни опити и висината на надоместокот за работата на комисијата за Национална сортна листа


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА


Правилник за начинот на работата, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методите за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија


Правилник за начинот за земање на мостри и постапката за вршење на постконтрола и одредување на процентот на мострите кој се вчлучува во постконтролата на одделни видови и сорти на земјоделски растенија


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД ТУТУН


Правлиник за трговија со семенски материјал од тутун


Правилник за трговија со саден материјал - расад од градинарски растенија


Правилник за содржината на барањето, формата и содржината на образецот и начинот на водење на евиденција на посебна увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија


Правилник за трговија со семенски компир


Правилник за постапките и методите за испитување на видовите и сортите на земјоделски растенија и видовите и сортите за земјоделски растенија за кои не е потребно испитување на производна и употребна вредност


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СОРТАТА ВО НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА И ЗА ВОДЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА


Правилник за запишување на сортата во Национална сортна листа и за водење на Национална сортна листа


Правилник за постапките и методите за испитување на различност, еднообразност и стабилност на сортата(DUS- тест) кај земјоделските растенија. (Службен весник на Република Македонија бр. 110/10) во согласност со техничките упатства и барањата на Меѓународна конвенција за заштита на нови сорти


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЗАПИШУВАЊЕТО НА СОРТАТА ВО НАЦИОНАЛНАТА СОРТНА ЛИСТА , КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЗАПИШУВАЊЕТО


Правилник за формата и содржината на барањето за продолжување на запишувањето на сортата во националната сортна листа, како и начинот и постапката за продолжување на запишувањето


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ОВОШНИ РАСТЕНИЈА НАМЕНЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОВОШЈЕ (*)


Правилник за трговија со материјал за размножување и саден материјал од овошни растенија наменет за производство на овошје


Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација


Правилник за трговија со материјал за вегетативно размножување на винова лоза


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО МАТЕРИЈАЛ ЗА ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖУВАЊЕ НА ВИНОВАТА ЛОЗА (*)


Правилник за количините, условите и начинот на чување на референтните примероци од видови и сорти на земјоделски растенија како и начинот на работа на ГЕН банка


П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОЛИЧИНИТЕ , УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ОД ВИДОВИ И СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА , КАКО И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ГЕН БАНКАТА


Правилник за формата и содржината на барањето, начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети


ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОВИТЕ И КОЛИЧИНИТЕ НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЧИЈ УПИС Е НЕЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВО РЕГИСТРИТЕ НА СНАБДУВАЧИ НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ


Правилник за трговија со материјал за размножување и саден материјал од украсни растенија


Правилник за висината на надоместокот за издавање на контролната марка - етикета


Правилник за формата, содржината како и начинот на водење на регистарот и евидентната книга за искористените контролни марки - етикети


Правилник за формата, содржината на барањето за издавање на контролната марка - етикета, потребната документација формата и содржината на контролната марка - етикета како и начинот на издавањето на контролната марка - етикета


Правилник за формата и содржината на извештајот за увезениот, продадениот и останатиот на залиха семенски и саден материјал од земјоделски растенија


Тарифа за годишен надоместок за оддржување на сортата запишана во Национална сортна листа


Правилник за количината на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во Национална сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир и винова лоза и начинот на водење


Правилник за условите, формата и содржината на барањето за запишување во регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти, како и содржината и начинот на водење на регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтон


Правилник за количествата на семенски и саден материјал од видови на земјоделски растенија во оригинално пакување кои можат да се увезат за лична употреба

Закон за ѓубриња

Правилник за начинот на вршење на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата


Правилник за формата и содржината на барањето за евидентирање на ѓубрињата кои се увезуваат


Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на правни лица за пласирање на пазар за ѓубриња на големо


Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на правни лица за пласирање на пазар за ѓубриња на мало


Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на увозници на ѓуриња


Правилник за формата и содржината на декларацијата и поблиските услови за означувањата на ѓубрињата


Правилник за правилата за добра земјоделска пракса за употреба на ѓубрињата


Правилник за формата, содржината на барањето за упис во регистарот на производители на ѓубриња и потребната документација, формата и содржината и начинот на водење на регистарот на производители на ѓубриња и постапката за запишување во регистарот


Правилник за начинот на евидентирање на заостанатите количини на ѓубриња и суровини кои не можат да се преформулираат, од кои не може да се произведуваат ѓубриња, како и нивните пакувања, заради собирање, сместување и уништување


Правилник за начинот на контрола на условите на пласирање на ѓубрињата на пазар на големо и мало и на контрола на квалитетот на ѓубриња, методите за земање на примероци и испитување, количество на примероците и постапката


Правилник за начинот и принципите за работа на стручниот совет


Правилник за неоргански ѓубриња


Правилник за видови подобрувачи на својствата на почвата, постапката и документите за класификација на нови вид подобрувач на својствата на почвата на одреден вид, означување, идентификација, содржината на макроелементите, секундарните макро 


Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација


Правилник за постапката и документацијата за евидентирање и содржината на евиденцијата за ѓубрињата кои се увезуваат


Правилник за постапката за барање на суперанализа


Правилник за начинот на преглед на пратката ѓубриња и документацијата по пристигнување на граничен премин и по потреба земање примероци, методите за земање на примероци, испитувањето, количеството на примероците и постапката за доставување 


Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на правни лица за пласирање на пазар ѓубриња на големо и мало


Правилник за содржината на согласност за пакување и доработување на ѓубрињата и другите услови кои треба да ги исполнуваат правините лица кои произведуваат, доработуваат, вршат пакување, како и секое друго правно лице кое ги менува својствата на ѓубрето


Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат правните лица овластени за испитување на ѓубрињата


Правилник за условите под кои ѓубрето може да се пласира на пазар, односно евидентира, како и остатокот од пробното производство, од извоз или од крајниот корисник


Правилник за начинот на пласирање на пазар на ѓубрињата во ринфузна состојба


Правилник за поблиските услови за магацините, условите за сместување и чување на ѓубрињата и условите за заштита на животната средина при пласирање на пазар на ѓубриња на големо и мало


Правилник за поблиските услови на увоз, формата, содржината и начинот на водење на регистарот на увозници на ѓубриња


Правилник за видовите на микробиолошки ѓубриња, постапката и документите за класифицирање на новото микробиолошко ѓубре во одреден вид, начинот на означување и идентификацијата, содржината на микроорганизми, минимални и максимални количества


Правилник за видовите на биосимулатори, постапката и документите за класификација на новиот биосимулатор во одреден вид, начинот на означување и идентификација, содржина на физиолошки активните компоненти и хранливи елементи, минимални и максимални


Правилник за видовите на органски ѓубриња, постапката и документите за класификација на ново органско ѓубре во одреден вид, означувањето и идентификацијата, содржината на макроелементи, секундарни макроелементи, минималните и максималните количества 


Правилник за висината на трошоците за испитување на ѓубрињата при контрола на производство, увоз и пласирање на пазарот и употреба


Правилник за начинот на собирање на податоци и водењето на евиденција за контролата на квалитетот на производство на секоја шаржа на ѓубрињата пред да се пласираат на пазарот


Правилник за начинот на спроведување на мерките за привремена или трајна забрана на производство и пласирање на ѓубрето на пазар во зависност од проценката на ризикот од ѓубрето за здравјето на луѓето, животните, растенијата и животната средина


Образец - Листа на ѓубриња


Образец - Барање за упис ѓубриња во листата ѓубриња


Барање за препакување на ѓубриња


Барање за упис во Регистарот на производители на ѓубриња


Барање за упис во регистарот на правни лица за пласирање на ѓубриња на мало


Барање за упис во регистарот на правни лица за пласирање на пазар на ѓубриња на големо


Барање за упис во регистарот на увозници на ѓубриња


Потребни документи за евидентирање на ѓубриња, биосимулатори или подобрувачи на својствата на ѓубрињата во Листа на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на ѓубрињата


Класификација на ѓубрињата според видовите

Закон за производи за заштита на растенијата

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решени за дозвола за увоз на паралелниот производ односно недонесување на решение за одбивање на барањето за дозвола за увоз на паралелниот производ


Правилник за формата, содржината и начинот на водење и чување на евиденцијата за секое третирање на растенијата и растителните производи од страна на корисниците кои употребуваат производи за заштита на растенијата


Правилник за содржината и начинот на водење на евиденцијата која ја водат правните лица кои произведуваат, пласираат на пазарот и складираат производи за заштита на растенијата за произведените количества, за приемот и испораката на производите


Правилник за изменување на правилникот за начинот и принципите за работа на стручниот совет


Правилник за постапката за обработка на барањата и подеталната документација и податоците за оценување на досието за производот за заштита на растенијата и потребните податоци, документи и постапката за пререгистрација на производите за заштита


Правилник за начинот на евидентирање на користењето на биоагенсите


Правилник за постапката за обработка на барањата и подеталната документација и податоците за досието на активната супстанција


Правилник за декларирање и означување на другите производи за заштита на растенијата пласирани на пазарот


Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација


Правилник за изменување и дополнување на правилникот за процедуралните правила за работа на стручната комисија за потврдување на стручните работи од областа на одобрувањето на производите за заштита на растенијата


Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат правните лица кои работат со многу отровни супстанции и производи во однос на кадровските, организационо - техничките и други услови и начинот на употреба и користењето на многу отровни супстанции


Правилник за начинот и постапката под кои треба да се извршат официјалните тестови за ефикасноста на производите, просторните, кадровските и другите услови и професионалната квалификуваност на лицата кои ќе ги спроведуваат официјално признаените тестови


Правилник за поблиските услови за пакувањето на производите за заштита на растенијата, декларирањето и означувањето на стандардните фрази


Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение, начинот на добивање на одобрение и формата и содржината на одобрението за паралелен увоз на прозиводи за заштита на растенијата


Правилник за поблиските услови за барањето за упис на другите производи за заштита на растенијата во регистарот и содржината на регистарот


Правилник за поблиските услови за производство, складирање, пласирање на пазарот на производите за заштита на растенијата, формата и содржина и начинот на водење на регистерот


Правилник за начинот и принципите за работа на стручниот совет


Правилник за процедуралните правила за работа на стручната комисија за потврдување на стручните работи од областа на одобрувањето на производите за заштита на растенијата


Правилник за висината на трошоците за одобрување на производи, издавање на сертификат за опрема и контролно тестирање на опрема


Правилник за постапката за обработка на документите за оценување на активната супстанција, постапката за оценување на активните супстанции и барањата за нивно вклучување во националната листа на активни супстанции согласно со униформните принципи


Национална листа на одобрени производи и активни супстанци за 2015 година


Листа на активни супстанции одобрени за употреба во производите за заштита на растенијата во Република Македонија


Потребни документи за продолжување на Одобрение (решение) за пуштање во промет на производи за заштита на растенија


Барање за упис во регистерот на правни лица за производство на производи за заштита на растенија


Барање за упис во регистерот на правни лица за пласирање на големо на производи за заштита на растенија


Барање за упис во регистерот на правни лица за пласирање на мало на производи за заштита на растенија

Закон за квалитет на земјоделски производи
Закон за сточарство
Закон за шумите
Закон за тутун, производи од тутун и сродни производи

Закон за тутун, производи од тутун и сродни производи


Правилник за водење на книгата за приговори


Правилник за водење на книгата за процена на тутун и дневна потврда


Правилник за добивање на лиценца за процена на тутун


Правилник за евиденција на откупени и обработени количини тутун


Правилник за запишување, промена и бришење на податоци од ИСЕТ


Правилник за идентификациона картичка за процена на тутун


Правилник за контрола на квалитет на обработениот тутун


Правилник за контрола на квалитет на тутунски производи


Правилник за мерилата и методите за квалиттивна и квантитативна процена на тутун


Правилник за минимално технички услови за одржување и надградба на софтверот


Правилник за несогорлив тутун


Правилник за образецот барање за упис во регистарот на откупувачу на тутун


Правилник за поблиските услови за запишување во регистарот на откупувачи на тутун


Правилник за пријвата за пр-во, површините, типовите и очекувано пр-во на необработен тутун


Правилник за содржината и начинот на водење на регистарот на откупувачи на тутун


Правилник за форма и содржина на образецот барање за упис во регистарот на откупувачу на тутун


Стратегија за производство на тутун со акционен план 2021-2027 год.
Подзаконски акти - архива


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици