Министрество за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Управа за семе и саден материјал

Директор: Љутви Акики

е-маил: [email protected]

Тел: 071 363 094

 

УССМ организациски ја сочинуваат  2 (два) сектори:

  1. Сектор за производство, сертификација, контрола и пост контрола на семенски и саден материјал има две одделенија:
  • Одделение за регистрација и евиденција на снабдувачи
  • Одделение за производство, сертификација на семенски и саден материјал контрола и пост контрола на семенски посеви и насади

 

  1. Сектор за признавање, одобрување и заштита на сорти има три одделенија:
  •  Одделение за признавање, одобрување и трговија на семенски и саден материјал 
  •  Одделение за селекционерски права за семенски и саден материјал 
  •  Одделение за национална ген банка и гмо 

Управа за семе и саден материјал (УССМ) е орган во рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) одговорна за креирање на националната политика и законодавство во областа на семенски и саден материјал за земјоделски растенија. УССМ е надлежна за два закона и подзаконски акти кои произлегуваат од нив:

-          Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија″ бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18)  и

-          Законот за селекционерски права („Службен весник на Република Македонија бр. 52/09).

 

УССМ согласно националното законодавство е надлежна да:

-  креира и предлага политики од областа на семенскиот и садниот материјал;

- изработува и предлага подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и Законот за селекционерски права и нивно усогласување со законодавството на Европската Унија;

- регистрира правни лица за производство, подготовка за пазар, трговија и увоз-извоз на семенски и саден материјал на земјоделски растенија и електронски го води регистарот;

- го организира производството и сертифицикацијата на семенски и саден материјал преку издавање на конечни сертификат и етикет за сертифициран семенски и саден материјал од земјоделски растенија;

- спроведува постапка за признавање и запишување на сорти во Национална сортна листа и нивно објавување во Службен весник на Република Македонија;

- ја организира постконтрола на семенски материјал кој е пуштен во трговија;

- го организира чувањето и одржувањето на семенски и саден материјал во Ген Банките;

- донесува решение за доделување на селекционерско право по поднесена пријава од страна на селекционер и доставените резултати за сортата;

- спроведува контрола над работата на овластените правни лица и овластените лаборатории во делот на спроведување на активностите за што добиле овластување од страна на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство  и

- ја застапува Република Македонија пред меѓународните органи и организации од областа на семето и садниот материјал (UPOV, ECPGR).